[Review] ยื่นวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์…..ไม่ยาก !!

     ออสเตรเลีย (Australia)…ประเทศในแถบโอเชียเนียที่มีวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นจุดหมายในอุดมคติของใครหลายๆ คน ที่หวังไว้ว่าจะเดินทางไปเยือนสักครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยอย่างเรา การได้ไปเยือนและท่องเที่ยวแดนจิงโจ้สักครั้งในชีวิตนั้นถือเป็นรางวัลและประสบการณ์ที่สุดแสนจะล้ำค่า แต่การที่บุคคลสัญชาติไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยแบบปกติ (Ordinary Passport) จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นจำเป็นต้องขอและได้รับอนุมัติวีซ่าก่อนการเดินทางเสียก่อน (อุปสรรคการเที่ยวรอบโลกของคนไทยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวีซ่านี่แหละครับ 😀 ) ซึ่งในอดีตนั้นการขอวีซ่าออสเตรเลียของคนไทยนั้นถือเป็นเรื่องยุ่งยากและมีขั้นตอนซับซ้อน ทั้งในเรื่องเอกสารและกระบวนการต่างๆ

 

study-in-australia.jpg

     แต่ในปัจจุบันการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย (ประเภท 600 หรือ Subclass 600) สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยนั้นมีความสะดวกและขั้นตอนที่ทำให้เราขอได้ง่ายขึ้น และประเด็นสำคัญคือ “สามารถสมัครและยื่นเอกสารออนไลน์ได้แล้ว” ซึ่งใช้เวลาไม่นาน จากประสบการณ์ของผมนั้นนับตั้งแต่วันกรอกข้อมูลและยื่น (อัพโหลด) เอกสารผ่านออนไลน์เสร็จจนถึงวันที่อนุมัติวีซ่านั้นใช้เวลารวมทั้งสิ้น 7 วันเท่านั้น (รวมเสาร์อาทิตย์แล้วด้วย) แต่ก็ยังคงมีบางขั้นตอนที่ต้องเดินทางไปให้ข้อมูลกับทางตัวแทนสถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทย (VFS Global) แต่ถึงกระนั้นก็ยังถือว่าค่อนข้างสะดวก เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และประหยัดเวลากว่าสมัยก่อนอยู่ดี เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอเข้าเรื่องเลยละกัน 🙂 ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้ครับ

 1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับยื่นวีซ่า

 2. กรอกข้อมูลวีซ่าและอัพโหลดเอกสารออนไลน์

 3. เดินทางไป VFS Global เพื่อเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและถ่ายรูปหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (ขั้นตอนนี้แหละครับที่ผมบอกว่าต้องเดินทางไปให้ข้อมูล)

 4. รอผลการพิจารณาวีซ่า

     ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะผมขออธิบายแบบทีละขั้นทีละตอน โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ตรงของผมเองที่สมัครวีซ่าออสเตรเลียแบบออนไลน์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2018 บวกกับก่อนหน้านั้นผมศึกษาข้อมูลล่วงหน้าจากกระทู้ของคุณ Artchwat ที่แสดงไว้ใน Pantip.com มาดูกันเลยครับว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้าง

 

ขั้นตอนที่หนึ่ง : จัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับยื่นวีซ่า

     ก่อนที่เราจะทำการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียแบบออนไลน์นั้น เราจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ก่อน ซึ่งมีทั้งเอกสารที่เราสามารถจัดทำได้เองและเอกสารที่ต้องขอกับทางธนาคารหรือต้องขอกับหน่วยงานราชการหรือต้องขอกับนายจ้างของเรา (กรณีเราเป็นพนักงานประจำ) ซึ่งผมอ้างอิงจากระเบียบการขอวีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600) เดือนพฤษภาคม 2016 (ดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่ครับ) โดยเอกสารต่างๆ ที่จะต้องใช้อัพโหลดมีรายละเอียดดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าที่มีข้อมูลและรูปของเรา โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทางและเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

 2. สำเนาประวัติการเดินทาง (พูดง่ายๆ คือ สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีตราแสตมป์จาก ตม. ประเทศต่างๆ ที่เราเคยเดินทางไปทุกหน้านั่นแหละ)

 3. สำเนาพาสปอร์ตเล่มเก่าพร้อมหน้าที่มีประวัติการเดินทาง (ตราแสตมป์ ตม.) ทุกหน้า (ถ้ามี)

 4. รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 cm พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน

 5. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปลก็ได้)

 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องแปลก็ได้)

 7. แผนการเดินทางและการท่องเที่่ยวในแต่ละวัน โดยระบุรายละเอียดว่าเดินทางถึงวันไหน เดินทางกลับวันไหน แต่ละวันไปไหนบ้าง รวมทั้งระบุเที่ยวบินขาเข้าและขาออกที่เราวางแผนว่าจะใช้ โรงแรมที่คาดว่าจะเข้าพักกรณีจะพักโรงแรม ไม่ได้พักกับเพื่อนหรือญาติ พิมพ์เป็นตารางให้เข้าใจง่ายๆ

 8. หลักฐานแสดงทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอสำหรับการเดินทาง เช่น Statement บัญชีออมทรัพย์ (หรือบัญชีเงินเดือน) ที่มีความเคลื่อนไหวสมำเสมอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ Statement บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนย้อนหลัง หรือสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์หรือหุ้นหรือกองทุน เป็นต้น โดยแนะนำว่าเอกสารควรเป็นภาษาอังกฤษ

 9. หลักฐานการประกอบวิชาชีพ (อันนี้ผมมองว่าสำคัญมากครับ เพราะจะเป็นการยืนยันว่าเรามีภาระผูกพันที่ประเทศไทยจริงๆ และสนับสนุนตัวเราว่าเราไปแล้วกลับ ไม่หนีวีซ่า)

            – สำหรับพนักงานประจำ (มนุษย์เงินเดือน) อย่างผมก็ใช้ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทนายจ้างเราที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มงาน ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา และประเทศที่จะไป

            – สำหรับเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ใช้หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น หนังสือรับรองบริษัท

 10. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นและต้องการใช้สนับสนุนข้อมูลของเรา เช่น หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กรณีที่เดินทางเป็นกลุ่มหลายคนกับญาติหรือไปเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ออสเตรเลีย หลักฐานแสดงการสนับสนุนทางการเงิน (Sponsorship) และสถานภาพทางการเงินของผู้ให้การสนับสนุนกรณีที่มีผู้ออกเงินให้เราเดินทางไปเที่ยว หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านกรณีที่เราไปขอพักกับเพื่อนหรือญาติที่นั่น เป็นต้น

     เอกสารทุกอย่างที่เรามีนั้นให้สแกนและ Save เป็นไฟล์ PDF เอาไว้แยกเป็นไฟล์ๆ และตั้งชื่อไฟล์ให้เข้าใจง่ายและสื่อถึงเอกสารนั้นๆ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร ผมแนะนำว่าให้ลองไปศึกษาจากระเบียบการขอวีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600) ที่ผมให้ลิ้งค์ไว้ข้างต้น เพราะในนั้นบอกรายละเอียดไว้หมด ลองเอาไปดูครับว่าตัวเราเองต้องใช้เอกสารประมาณไหนถึงจะเหมาะสม

หมายเหตุ

 • เอกสารข้อ 1, 2, 5 และ 6 นั้นให้เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง (Certified True Copy) พร้อมเซนต์ชื่อกำกับให้เรียบร้อย
 • เรื่องเอกสารผมอยากให้เช็คให้ดีและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด (วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้น เอกสารหลักฐานมีผลอย่างมาก) เพราะแต่ละคนนั้นอาจจะใช้เอกสารในรูปแบบที่ต่างกัน ด้วยต่างอาชีพกันหรือมีแหล่งทุนทรัพย์ที่ไม่เหมือนกัน ก็ใช้เอกสารก็ต่างกันด้วย นวคิดสำคัญที่ผมอยากให้นึกถึงตอนเตรียมเอกสารคือการยืนยันว่าเรามีตัวตนจริง มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับเดินทางและท่องเที่ยวในระยะเวลาที่เราต้องการไป มีภาระผูกพันที่ประเทศเกิดจริงและไม่มีความตั้งใจหรือส่อเค้าที่จะหนีวีซ่าหรือใช้วีซ่าผิดประเภท เอกสารจะเป็นสิ่งที่ตอบคำถามเหล่านี้ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตแทนเรา
 • หากสังเกตให้ดีจะพบว่าเอกสารที่สถานทูตขอนั้นไม่ได้รวมถึง เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและเอกสารการจองโรงแรม รวมถึงไม่ถามหาประกันการเดินทาง (จุดนี้ที่ต่างจากวีซ่า Schengen) ดังนั้นหากวีซ่ายังไม่ได้รับอนุมัติจึงยังไม่ควรจองเครื่องบินและโรงแรมครับ (เว้นเสียแต่ว่ามั่นใจว่าผ่านชัวร์ หรือเห็นราคาน่าสนจะสอยไว้ก่อนก็อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนครับ)
 •  

ขั้นตอนที่สอง : กรอกข้อมูลวีซ่าและอัพโหลดเอกสารออนไลน์

     หลังจากที่เราเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ พร้อมแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องไปสมัครวีซ่าและให้ข้อมูลส่วนตัวของเรากับทางสถานทูตผ่านทางระบบออนไลน์ โดยขั้นตอนนี้ผมขอแบ่งเป็น 2 ลำดับย่อยๆ คือ สมัครสมาชิกกับทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย และกรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับให้ทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียพิจารณาวีซ่าและอัพโหลดเอกสาร ซึ่งผมขออธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแบบละเอียดตามนี้ครับ

 

     *** ทุกช่องต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และผมแนะนำว่าควรกรอกโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับ *** 

 

การสมัครสมาชิกกับทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย (Immi Account)

 1. เข้าไปที่เว็บ https://online.immi.gov.au/lusc/register เพื่อสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลดังนี้

  1-1
 2. ตั้งรหัสผ่านและตั้งคำถามลับส่วนตัว

  2
 3. กลับไปเช็คอีเมล์ของเราตามเมล์ที่ให้ไว้ และคลิกลิงค์ในอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันอีเมล์เรา เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าจอยืนยันเด้งขึ้นมา

  3-1

       เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าจอยืนยันเด้งขึ้นมา แสดงว่าอีเมล์เราได้รับการ Activate แล้ว ให้ปิดหน้าจอนี้ได้

  4

   

 4. กลับมาที่หน้าจอที่เราทำค้างไว้หลังจากคลิก Submit ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อยืนยันอีเมล์แล้วให้เราคลิกที่ Continue ได้เลย เป็นอันเสร็จสอ้นการสมัครสมาชิกครับ

  3

   

กรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับและอัพโหลดเอกสาร

 1.  หลังจากที่คลิก Continue ในขั้นตอนที่ 4 ของการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะพาเราไปหน้าจากเริ่มกรอกข้อมูล (หรือหากปิดหน้านั้นไปแล้ว อาจจะมาหน้านี้ได้โดยการเข้าไปที่ลิงค์ https://online.immi.gov.au/lusc/login แล้วกรอก Username และ Password ก็ได้) ให้เราเลือก New Application

  5

   

 2. เลือกประเภทวีซ่าแบบ Visitor แบบ Visitor Visa (600) แล้วคลิก Continue

  6

   

 3. หน้านี้จะมีเงือนไขและข้อกำหนดต่างๆ ให้อ่าน หากอ่านแล้วให้ติ๊กถูกรับทราบและคลิก Next เพื่อไปหน้าต่อไป

  7

   

 4. หน้านี้จะถามเกี่ยวกับข้อมูลวัตถุประสงค์การเดินทางของเรา (รายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกัน อ่านก่อนติ๊กหรือใส่ข้อมูลด้วยนะครับ ตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนั้นเป็นแบบสำหรับเดินทางท่องเที่ยวแบบยื่นคนเดียวหรือยื่นทีละคน)

  8

   

 5. ขั้นตอนนี้จะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวและสถานะพลเมือง

  9

  วิธีกรอกข้อมูลบัตรประชาชนไทย

  9-sub

   

 6. หน้านี้จะให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เรากรอกไปอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้ติ๊ก Yes และไปต่อขั้นตอนถัดไป

   

  10

   

 7. หน้านี้ถามประวัติการเดินทางไปออสเตรเลียและประวัติการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

   

  11

   

 8. หน้านี้เกี่ยวกับว่าเรามีคนเดินทางรวมไปกับเราหรือไม่ (ตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าไปหลายคนเป็นกลุ่มเพื่อน ให้เลือก No แล้วแยกยื่นวีซ่าดีกว่า เว้นเสียแต่ไปกันหลายคนแบบเครือญาติ พ่อแม่ลูก ค่อยเลือก Yes แล้วกรอกข้อมูลแสดงความสัมพันธ์)

   

  12

   

 9. ขั้นตอนนี้เราจะต้องให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยและถิ่นพำนักปัจจุบันของเราในประเทศไทย

  13

   

 10. หน้านี้ถามเกี่่ยวกับการมอบอำนาจและช่องทางรับข้อมูลของเรา

  14

   

 11. หน้านี้จะถามเราเกี่ยวกับว่าเรามีญาติที่ประเทศไทยที่ไม่ได้เดินทางไปออสเตรเลียกับเราด้วยในครั้งนี้หรือไม่ เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นต้น หากมีให้เราเลือก Yes แล้วก็คลิก Add เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดแต่ละคน (ทีละคน) หากไม่มีก็เลือก No ครับ

  15

  วิธีกรอกข้อมูลญาติหลังจากคลิก Add แล้ว

  15-sub

   

 12. ต่อมาเราจะต้องกรอกข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียและระยะเวลาที่พำนัก ในข้อแรกที่ถามว่าจะไปออสเตรเลียมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ ไม่มีผลว่าจะได้วีซ่าแบบ Single หรือ Multiple หรือไม่ เพราะผมติ๊กไปว่า No เนื่องจากไม่ได้คิดจะไปหลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ได้วีซ่า Multiple 3 ปีมา ทั้งที่ไม่เคยได้วีซ่าออสเตรเลียมาก่อนในชีวิต เข้าใจว่าทางสถานทูตคงมององค์ประกอบอื่นประกอบด้วย เช่น ประวัติการเดินทาง สถานะทางอาชีพ เป็นต้น

  16

   

 13. หน้านี้จะถามเราเกี่ยวกับอาชีพและการทำงานของเรา แต่ละคนจะมีรายละเอียดต่างกันไป อย่างของผมเป็นมนุษย์เงินเดือน หน้าตาการกรอกจึงเป็นอย่างที่เห็น คนที่มีอาชีพอย่างอื่น เช่น นักธุรกิจ หรือ กิจการส่วนตัว อาจจะมีหน้าตาการกรอกที่ต่างกันด้วย

  17

   

 14. ถัดมาเราจะโดนถามเกี่ยวกับแหล่งเงินที่เราจะใช้ในการเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลีย ให้เราระบุตามจริงและชี้แจงรายละเอียดด้วย ยกตัวอย่างของผมนั้นใช้เงินตัวเองก็เลือก Self Funded แล้วก็ให้รายละเอียดไปว่ามีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำอะไรบ้าง หรือมีหลักทรัพย์อื่นๆ เช่นหุ้น กองทุนอะไรบ้าง แล้วทิ้งท้ายไว้ว่ารายละเอียดตามเอกสารแนบ ตรงนี้หากใครมีสปอนเชอร์ออกเงินให้ ก็ต้องมีหนังสือรับรองและ Statement ของสปอนเซอร์เรามาแสดงด้วยครับ ขอให้เช็คให้ดีก่อนจะให้ข้อมูลส่วนนี้

  18

   

 15. หน้านี้จะสอบถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ โรคติดต่อ การตั้งครรถ์ และข้อมูลการรักษาตัวของเรา ขอให้ดูให้ดีและตอบตามความจริง

  19

   

 16. ต่อมาเป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลและประวัติอาชญากรรมของเรา

  20

   

 17. ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวีซ่าของเรา

  21

   

 18. หน้านี้จะถามเราอีกครั้งว่าเราเข้าใจกฏเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของการยื่นวีซ่าออสเตรเลียดีแล้วหรือไม่ เช่น เข้าใจแล้วนะว่าการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จและชี้นำไปในทางที่ทำให้เข้าใจผิดนั้นมีบทลงโทษและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าครั้งนี้และอนาคตด้วย ดังนั้นข้อมูลที่ให้ไปทุกขั้นตอนต้องเป็นความจริงนะครับ เพราะหากโดนจับได้ทีหลังอันนั้นเรื่องยาวแน่ๆ และอาจจะไม่ได้มีผลกับวีซ่าออสเตรเลียเท่านั้น อาจจะมีผลกับวีซ่าประเทศอื่นๆ หรือการเข้าประเทศอื่นๆ ในอนาคตด้วย

  22
 19. หน้านี้จะให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกมาในตั้งแต่แรก ขอให้เช็คให้ดีๆ นะครับ หากพบจุดที่ต้องแก้ก็สามารถคลิกเข้าไปแก้ได้เลย

  23......png

   

 20. จากนั้นระบบจะพาเรามาอัพโหลดเอกสารทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรก ให้เราไล่อัพโหลดทีละประเภท โดยเอกสารแต่ละประเภทสามารถอัพโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ เช่น เอกสารทางการเงิน ถ้าเรามีมากกว่า 1 บัญชี เราก็สามารถอัพโหลดทุกบัญชีที่เราอยากแสดงได้ เป็นต้น แต่เอกสารรวมทุกประเภทต้องไม่เกิน 60 ไฟล์ (ผมว่าคงไม่มีใครมีเอกสารมากขนาดนั้นหรอกครับ 🙂 )

  24

  วิธีการอัพโหลดเอกสารครับ

  24-sub

   

 21. เมื่ออัพโหลดเอกสารแล้วจะมีหน้าจอขึ้นมาให้เรากด Submit  Now เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบ

  25.png

   

 22. จากนั้นระบบจะพาเรามาที่หน้าจอจ่ายเงิน ซึ่งค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเภท 600 นั้นอยู่ที่ 140 AUD (ประมาณ 3,600 บาท) และหากจ่ายด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมบัตรอีก 1.37 AUD (ประมาณ 35 บาท)

  26

   

 23. เมื่อชำระแล้วจะมีให้เราคลิกดูใบเสร็จ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิก Next ก็เป็นอันจบกระบวนการสมัคร

  27

   

 24. จากนั้นให้เรากลับไปเช็คอีเมล์ของเราอีกครั้ง จะมีเมล์ส่งมาให้เรา 2 ฉบับ ฉบับแรกแจ้งว่าเขาได้รับรายละเอียดการสมัครที่เรายื่นไปแล้ว ส่วนอีกฉบับจะเป็นเมล์แจ้งว่ามีการขอข้อมูลเพิ่มเติม (ให้เราไปเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ VFS Global) ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

      

  Mail after payment made

        ในเมล์ที่ชื่อว่า “IMMI s257A (s40) Requirement to Provide PIDs” นั้นจะมีไฟล์ PDF แนบมา 1 ไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ที่ระบุข้อมูลของเราสำหรับไปยื่นให้สำนักงาน VFS Global ดูประกอบการเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูป ดังนั้นให้ Save ไฟล์นี้เก็บไว้และพิมพ์ออกมาด้วย เอาไว้เวลาเราไปเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ VFS Global ในขั้นตอนถัดไป

   

   และเมื่อเรากลับไปดูที่ระบบยื่นวีซ่าจะบบว่าสถานะการสมัครจะขึ้นว่า Information requested และมีบรรทัดที่ระบุว่า Organise biometics collection

  28.png

  *** หมายเหตุ : บางคนหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จใหม่ๆ แล้วระบบพามาที่หน้าจอนี้ อาจจะยังไม่เจอว่ามีการระบุ Information requested และยังไม่มีบรรทัด Organise biometric collection ทันทีและยังไม่มีอีเมล์แจ้งให้เราไปเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปส่งไป (มีแค่อีเมล์ยืนยันว่าเราสมัครแล้วส่งไปเท่านั้น) โดยจะมีข้อความขึ้นมาแค่ว่า Application received แสดงขึ้นมา อาจจะเป็นเพราะว่าระบบกำลังประมวลผลอยู่ ให้รอสักประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงแล้วลองล็อกอินเข้ามาใหม่ ก็จะพบว่ามีข้อความ Information requested ขึ้นมาและมีอีเมล์แจ้งให้เราไปเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปส่งมา

   

       ถึงตรงนี้แสดงว่าเราเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นสมัคร กรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องเดินทางไปเก็บข้่อมูลลายนิ้วมือและถ่ายรูปตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่สาม : เดินทางไป VFS Global เพื่อเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและถ่ายรูปหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์

     ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป ทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียได้ออกระเบียบใหม่ให้ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียทุกคนจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ซึ่งขั้นตอนนี้นั้นเราจำเป็นจะต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่สำนักงานตัวแทนสถานทูตออสเตรเลียที่ใกล้เราที่สุด ซึ่งสำหรับประเทศไทยคือ VFS Global โดยที่ประเทศไทยมีอยู่ 2 ที่คือกรุงเทพและเชียงใหม่ และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 นั้นการที่เราจะไปเก็บข้อมูลกับ VFS นั้น เราจำเป็นจะต้องทำการนัดหมายออนไลน์ก่อนเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการนัดหมายนั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร และคิวว่างก็ไม่ได้แน่นจนนัดยากอย่างที่คิด สามารถทำตามลำดับตามนี้ได้เลยครับ

 1. เข้าไปที่เว็บของ VFS Global ตามด้านล่างนี้เพื่อทำการสมัครสมาชิก

  https://online.vfsglobal.com/GlobalAppointment/Account/RegisterUser?Length=7

  **ข้อมูลทุกส่วนต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และแนะนำว่าควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับ**

  1

   

 2. จากนั้นให้กลับไปเช็คอีเมล์ของเรา จะมีอีเมล์จากระบบส่งไปให้เรายืนยันอีเมล์ของเรา ให้เราคลิกที่ Activate Account

  2

   

 3.  เมื่อกด Activate Account แล้วระบบจะพามาที่หน้าจอล็อกอิน (สังเกตว่าจะมีข้อความขึ้นมาว่า Your account is already activated แสดงว่าอีเมล์เราใช้งานกับระบบนี้ได้เแล้ว)

  3

   

 4. คลิกที่ Schedule Appointment เพื่อเริ่มทำการนัดหมาย

  4.png

   

 5. ระบุข้อมูลประเทศที่จะไป ประเทศต้นทาง (เพราะ VFS มีให้บริการในหลายประเทศและรับบริการวีซ่าให้หลายประเทศด้วย เราจึงต้องระบุ) สำนักงาน VFS ที่เราสะดวก และเลือก Biometrics collection

  5.png

   

 6.  คลิก Add Applicant เพื่อเพิ่มผู้นัดหมายเข้าระบบ

  6.png

   

 7.  เมื่อกด Add Applicant และให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเรา

  7-1.png
 8. เมื่อบันทึกข้อมูลเราแล้วให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้คลิก Continue (หากต้องการแก้ไขให้คลิก Edit เข้าไปแก้ไขได้)

  8.png

   

 9. จากนั้นหน้าจอจะพาเรามาเลือกวันที่เราสะดวกไปสำนักงาน VFS โดยสีเขียวคือวันที่ว่าง ให้เราคลิกเลือกวันที่ที่เราต้องการจากปฏิทินที่แสดงได้เลย

  9-1

   

 10. เมื่อเลือกวันได้แล้วจะมีตารางเวลาให้เราเลือกทางด้านขวา ให้ติ๊กเลือกเวลาที่เราสะดวกได้เลย (เลือกได้แค่ 1 ช่วงเวลาเท่านั้น คำนวณเวลาที่เดินทางไปที่ VFS ให้ดีก่อนเลือกนะครับ)

  9-2-1

   

 11. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลชื่อและเวลาที่เรานัดหมายให้เราตรวจสอบอีกครั้ง

  10.png

   

 12. จากนั้นให้กลับไปเช็คอีเมล์อีกครั้ง จะพบว่ามีเมล์ที่มีชื่อว่า Appointment Confirmation ส่งมา ด้านในจะมีไฟล์แนบ 1 ไฟล์ ให้เรา Save เก็บไว้และพิมพ์ออกมา เพราะต้องใช้คู่กับไฟล์ที่ส่งมากับอีเมล์ที่แจ้งให้เราไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในตอนที่เราเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลออนไลน์และอัพโหลดเอกสารแล้ว ตอนไปเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่สำนักงาน VFS  Global นั้นใช้เอกสารสองฉบับนี้คู่กับพาสปอร์ตตัวจริงของเรา (และเงินสด 851 บาท) ยื่นให้เจ้าหน้าที่

  11-1.png

   

 13. เมื่อถึงวันนัดหมายแล้วก็ให้เราเดินทางไปที่สำนักงาน VFS Global ที่เราเลือกไว้ (กรุงเทพหรือเชียงใหม่) ตามเวลาที่เราทำนัดไว้ โดยผมเองนั้นเลือกที่กรุงเทพไว้เพราะสะดวกที่สุด สำนักงาน VFS Global กรุงเทพนั้นอยู่ที่ตึกเดอะเทรนดี้ (The Trendy office building) ซ.สุขุมวิท 13 การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือลงรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา แล้วออกทางออก 3 จากนั้นเดินต่อสักประมาณ 50 เมตรก็จะเจอซอยสุขุมวิท 13 เดินเข้าซอยไม่เกิน 50 เมตรก็ถึงตึกเทรนดี้ (จริงๆ ตึกนี้ใหญ่มาก เห็นตั้งแต่ปากซอยแล้วครับ 🙂 )

  o6avlqc35qpal0ninfh-o

   

       ส่วนอันนี้เป็นแผนที่ของสำนักงาน VFS Global ที่เชียงใหม่ เผื่อไว้สำหรับใครที่สะดวกไปเชียงใหม่มากกว่าครับ

  o6bc3wzogdnw1zwuc7d-o

   

 14. เมื่อมาถึงและเข้าไปในตึกแล้วแล้วก็ ให้มองหาเคาน์เตอร์ของ VFS Global ที่ให้บริการออสเตรเลีย (VFS Global เป็นบริษัทให้บริการเก็บข้อมูลวีซ่ากับหลายประเทศ ให้เราไปเคาน์เตอร์ของออสเตรเลียเท่านั้น โดยเคาน์เตอร์นี้หาไม่ยาก ผมไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เดินเข้าตึกไปอยู่ทางด้านหน้าเฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อยก็เห็นแล้ว)

  12.jpg

   

 15.  เมื่อไปถึงเคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตราที่เอกสารเรา จากนั้นจะบอกให้เราไปลิฟท์เบอร์ 10 เพื่อขึ้นไปชั้น 28 (ต้องใช้ลิฟท์เบอร์ 10 เท่านั้น ลิฟท์อื่นไปชั้น 28 ไม่ได้) เมื่อขึ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่จะถามเราว่าไปยื่นของออสเตรเลียหรืออังกฤษ เมื่อบอกว่าออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ชี้ไปว่าไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ไหน ให้เรายื่นเอกสารสองฉบับที่เราพิมพ์ไว้พร้อมพาสปอร์ตตัวจริงให้ แล้วเขาจะให้บัตรคิวมา จากนั้นให้เราเข้าไปรอด้านในรอเรียกคิว เมื่อถึงคิวเจ้าหน้าที่เรียกเราไปชำระเงิน 851 บาทก่อน (รับเฉพาะเงินสด) แล้วค่อยไปนั่งรอเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูป รวมเวลาตั้งแต่มาถึงอาคารเดอะเทรนดี้จนเสร็จสิ้นทุกอย่างใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที

 16. เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์แล้ว ให้เราล็อกอินเข้าไปที่เว็บที่เรากรอกข้อมูลออนไลน์อีกครั้ง (https://online.immi.gov.au/lusc/login) จากนั้นให้เราไปคลิกที่ Information provided เพื่อยืนยันว่าเราไปดำเนินการตามที่ร้องขอเรียบร้อยแล้ว

  28.png
 17. เมื่อคลิกที่ Information provided แล้ว สถานะการสมัครเราจะเปลี่ยนเป็น Assessment in progress แสดงว่าทางสถานทูตกำลังพิจารณาวีซ่าให้เราอยู่ ถึงตรงนี้เราก็ต้องตั้งหน้า รอ…ร๊อ…รอ อย่างเดียว 😛 บางคนอาจจะเจ้าหน้าที่โทรมาสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ (แต่สำหรับผมไม่มีมาครับ)

      ***เพิ่มเติมครับ***

ล่าสุดวันที่ 19 มิ.ย. 2018 มีคนมาอัพเดตทางผมว่าปุ่มนี้ถูกย้ายเข้าไปที่ส่วน Attach documents หลังจากที่ไปเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปแล้ว ให้เข้ามาคลิกที่ Attach Documents แล้วเลื่อนลงมาล่างสุดจะมีปุ่ม I confirm I have provided information as requested ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อยืนยันว่าเราจัดการเก็บลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทางนั้นดำเนินการพิจารณาวีซ่าให้เราต่อไปครับ แต่รายละเอียดส่วนนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย เดี๋ยวก็ต้องกด เดี๋ยวก็ไม่ต้องกด ยังไงก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ตอนไปเก็บลายนิ้วเพื่อความชัวร์จะดีที่สุดครับ 

 

ขั้นตอนที่สี่ : รอผลการพิจารณาวีซ่า

     หลังจากที่เราทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วตั้งแต่กรอกข้อมูลออนไลน์จนถึงไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ต่อมาเราก็ต้องรอการพิจารณาวีซ่าโดยทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูตออสเตรเลีย ซึ่งโดยปกติใช้เวลาประมาณ 19 – 34 วันทำการ (ตามที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บ)นระหว่างรอผมแนะนำว่าหมั่นเช็คอีเมล์ของเราด้วยครับ สักวันละครั้งก็ยังดี เผื่อมีข่าวดีหรือมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสำหรับของผมนั้นเร็วเกินคาด (มาก…กกก) เพราะหลังจากที่ไปเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปได้เพียงวันเดียว (จริงๆ ยังไม่ถึง 24 ชั่วโมงดีด้วยซ้ำ) ก็มีอีเมล์หัวข้อว่า “Immi Grant Notification” ส่งมาบอกว่าว่าวีซ่าอนุมัติแล้ว และเมื่อเปิดดูก็รู้สึก Feel Good มากๆ เพราะวีซ่าที่ได้มานั้นเป็นแบบ Multiple อายุ 3 ปี เลยทีเดียว

     * แต่ละคนอาจจะใช้เวลาและได้รับการอนุมัติที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารและปัจจัยอื่นๆ ด้วยประกอบกัน ซึ่งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูตของออสเตรเลียเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาให้เรา ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องประมาณเวลายื่นล่วงหน้าให้ดี เพื่อไม่ให้กระทบแผนการเดินทางของเรา และหากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าเรานานกว่าคนอื่นๆ แต่ยังไม่เลยกรอบเวลาที่กำหนด ก็ไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เพราะถือว่าแจ้งไว้ให้ผู้สมัครทราบแล้ว**

 

     ตัวอย่างอีเมล์ที่แจ้งว่าวีซ่าเราได้รับการอนุมัติแล้ว

Mail-1

     ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์แนบที่ส่งมาพร้อมอีเมล์แจ้งการอนุมัติวีซ่า หากเลื่อนไปดูหน้าที่ 3 (ไฟล์นี้มี 8 หน้า) จะเห็นว่าวีซ่าเราเป็นแบบไหน (Single หรือ Multiple) และมีอายุเท่าไหร่ (ดูจาก Visa grant date และ Must not arrive after) ให้เราพิมพ์ไฟล์นี้เก็บไว้ได้เลย เอาไว้แสดงตอนเช็คอินที่สนามบินหรือแสดงตอนไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองปลายทางครับ

3visas grant

     ถึงตรงนี้เป็นอันแสดงว่าเราสามารถเข้าไปท่องเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียได้อย่างถูกกฏหมายแล้ว ขั้นต่อไปคือการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมรวมถึงเตรียมตัวจัดกระเป๋าไปเที่ยว อันนี้ก็สุดแล้วแต่ความประสงค์ของแต่ละคนครับ จะเห็นครับว่าการยื่นวีซ่าออสเตรเลียแบบออนไลน์นั้นสะดวกและไม่ยากอย่างที่คิดหากเตรียมข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่น จากนั้นก็เพียงไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์แล้วก็รอพิจารณาวีซ่าเท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการยื่นวีซ่าที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่สนใจไปท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย…แดนจิงโจ้ครับ

หมายเหตู

     รีวิวที่ผมจัดทำขึ้นนี้เป็นเพียงการแสดงขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลียแบบออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ขั้นตอนต่างๆ ทางเว็บไซต์มักจะเปลี่่ยนแปลงอยู่เสมอ ควรศึกษาและตรวจสอบให้ดี ในส่วนของการเตรียมเอกสาร การกรอกหรือให้ข้อมูลออนไลน์ ความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวและเอกสารของผู้สมัครนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ดี เพราะต่างคนต่างอาชีพต่างสถานะก็ย่อมมีรายละเอียดต่างกัน อีกทั้งทางผมเองไม่สามารถตอบได้ว่าแต่ละคนต้องใช้เอกสารอะไร มีเงินในบัญชีเท่าไหร่ เพราะผมเองไม่ใช่ผู้ประเมิน เพียงแค่รีวิววิธีการทั่วไปเท่านั้น ส่วนการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ การถูกเรียกสัมภาษณ์ การตรวจสุขภาพ หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูตของออสเตรเลียจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ตลอดจนระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า ประเภทการเข้าออก (single หรือ multiple) และอายุวีซ่าที่ได้รับนั้นหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูตของออสเตรเลียเท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการอนุมัติ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการรวมถึงระเบียบการต่างๆ ในการยื่นวีซ่านั้น ทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ในการยื่นออนไลน์ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงขอให้ศึกษาข้อมูลอัพเดตจากเว็บไซต์ทางการของ VFS และหากสมัครไปแล้วควรหมั่นตรวจสอบอีเมล์และข้อความแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงอ่านรายละเอียดให้ดีทุกครั้งครับ เพราะขั้นตอนและการแสดงผลต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SHIPY SIWARIT TIASUWATTISETH : เขียน

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHIPYSHIPDOTCOM

Advertisement

288 thoughts on “[Review] ยื่นวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์…..ไม่ยาก !!

 1. สอบถามค่ะ submit เอกสารไปแล้ว แต่ส่งไฟล์แนบไปผิดไฟล์ สามารถลบหรือแก้ไขไฟล์ PDF ที่ attached ไปได้ไม๊คะ 07.08 จะไปเก็บ bio แล้วค่ะ

  Like

   1. ขอบคุณค่ะ อ่านในข้อมูลบอกว่าแก้ไม่ได้ ต้องรอสถานทูตตรวจสอบก่อนขอเพิ่มค่ะ

    Like

 2. ยื่นเรื่องตามที่แนะนำ submitted วันที่ 4 สค. เก็บ bio วันที่ 7 สค. 8 สค. ได้วีซ่าเลยค่ะ แบบ 3 ปีด้วย
  แต่ของสามี เค้าขอเอกสาร ทะเบียนบ้าน กับสูจิบัตร ของพี่สาวซึ่งอยู่ออาเตรเลียเพิ่มค่ะ ตอนนี้รอส่งเอกสารของสามีเพิ่มอยู่ค่ะ ^^

  Like

 3. เราเซ็นชื่อรับรอง certified true copy ด้วยตัวเองใช่ไหมครับ

  Like

   1. ลืมเซ็นเอกสาร certify true copy จะมีผลไรรึเป่าคะกดsubmit ไปแล้วด้วย

    Like

 4. ถ้าจองตั๋วตอนนี้แล้วค่อยยื่นวีซ่าปีหน้าได้ไหมคะ

  Like

  1. จริงๆ วีซ่าออสเตรเลียไม่ได้ให้เราแสดงตั๋วเครื่องบิน
   แต่ถ้าเห็นราคาดีและพิจารณาแล้วโอกาสผ่านวีซ่าเราสูง ก็คว้าไว้ก็ได้ครับ

   ส่วนวีซ่าถ้าเอาปลอดภัย แนะนำให้ยื่น 2-3 เดือนก่อนวันเดินทาง จะดีที่สุดครับ

   Like

 5. บองตรงๆเลย ตั้งแต่ อ่านและศึกษามา นี้เป็นโพสต์แรกที่เข้าใจง่ายมาก และไม่สับสนด้วยคะ ขอบคุณนะคะ ที่แชร์เรื่องราวดีๆคะ

  Liked by 1 person

 6. ถ้าไปแบบสปอนเซอร์ และเพิ่งทำงานแบบเงินเดือนจ่ายผ่านธนาคาร ได้4เดือน และมีเงินในบัญชี 80000 บาท มีโอกาสผ่านมั้ยค่ะ

  Like

  1. ผมให้คำตอบไม่ได้ครับ เพราะไม่ใช่คนอนุมัติ จุดประสงค์ที่ผมเขียนบทความนี้คือแค่บอกวิธีการเฉยๆ ไม่ได้การันตีว่าทำตามนี้แล้ววีซ่าจะผ่านทุกคน
   แต่ถ้ามีเอกสารที่สามารถ ตอบคำถามเหล่านี้ได้ ก็โอกาสผ่านสูง
   – มีเงินพอให้ไปใช้ที่นั่นหรือไม่ แหล่งที่มาของเงินชัดเจนมั้ย มีหลักฐานแสดงให้ดูได้หรือไม่
   – เรามีหลักแหล่งที่อยู่แน่นอนหรือไม่
   – วัตถุประสงค์การไปเที่ยวชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือมีแนวโน้มจะโดดวีซ่าหรือไม่
   – พฤติกรรมการเดินทางเราเยอะแค่ไหน ประวัติดีหรือไม่
   – มีข้อผูกมัดกับประเทศต้นทางที่จะทำให้ไม่หนีวีซ่าหรือไม่
   – หน้าที่การงานหรืออาชีพเราน่าเชื่อถือหรือไม่
   – สปอนเซอร์เรา สัมพันธ์กับเราอย่างไร (ทางสายเลือด หรือ การจดทะเบียนสมรส จะน่าเชื่อถือกว่ากรณีอื่น)
   ลองเช็คตัวเองตามนี้ดูครับ ทุกอย่างว่ากันด้วยเอกสารหลักฐานที่จับต้องได้และมองเห็น

   Like

  2. สงสัยคะ ยื่น online แล้วเราเอาเล่ม passport ให้เขาตอนไหนคะ เพื่อติด visa

   Like

 7. ขอบคุณมากเลยนะคะ สำหรับบทความดีๆ ทำตามแล้วได้ Multiple​ 1ปี ส่วนเพื่อนได้ 3ปี ^_^

  Like

 8. เข้ามาขอบคุณเจ้าของกระทู้นี้ค่ะ ทุกขั้นตอนละเอียดมาก เก็บข้อมูลลายนิ้วมือ วันที่10 กันยายน2561 ผลออก วันที่12กันยายน2561 ได้Multiple 1ปี ขอบคุณะมากๆนะคะ

  Like

 9. ต้องการส่งเอกสาร การพูดคุยกับคนสปอนเซอร์เป็นแชท และรูปถ่ายคู่กันเพิ่มเติม ส่งในหัวข้ออะไรคะ

  Like

 10. ขอบคุณรีวิวดีดีนี้มากค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ

  Liked by 1 person

 11. ขอบคุณมากค่ะ กระทู้จบ ครบทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดจริงๆ…ยื่นออนไลน์ไปวันที่15/9/2018 เก็บข้อมูล biometric 19/9/18 รู้ผล 21/9/18 เร็วและไม่ยุ่งยากเลย 🙏🏻

  Liked by 1 person

 12. ทำตามขั้นตอนแล้ว แต่ปรากฏว่าเนตไม่ดี ยังไม่ได้อัพโหลดไฟล์ พอเข้าเวปใหม่ มีข้อความให้กรอก Reference no. และ Travel document no.
  แต่ไม่เข้าใจว่า travel document no. คืออะไรคะ ลองกรอกเลขพาสพอร์ต แต่ก็ไม่ใช่ค่ะ

  Like

 13. This person is required to complete health examinations for this visa application. Click on the link below to organise these health examinations.
  Organise health examinations.

  Once this person’s health examinations results have been assessed by the department this page will be updated to reflect this.
  Note: If this person does not complete the required health examinations the visa application can be refused.

  ถ้ามีข้อความเเบบนี้คือให้เราไปตรวจสุขภาพหรือเปล่าคะ ยุใน Action require health examination คะ

  Like

 14. ขอบคุณมากๆค่ะ รีวิวได้ชัดเจน เคลียร์มากๆ ทำตามได้ทุกขั้นตอน ทำได้ง่ายๆเพราะริวิวของคุณเลยค่ะ เก็บไบโอเมตริกวันศุกร์ วันจันทร์ได้วีซ่าแล้วค่ะ แต่ได้ 1 ปีค่ะ

  Like

 15. เท่ากับว่า ไม่ต้องมีการส่งต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารให้กับทางสถานทูตเพื่อขอวีซ่าอีกใช่ไหมคะ มีแค่ส่งพาสปอร์ตตัวจริงตอนวันไปแสกนนิ้วมือ

  Like

 16. หากเราได้การตอบรับอนุมัติวีซ่าแล้ว ต้องนำพาสปอร์ตไปสแตมป์ที่ไหนหรือไม่ครับ
  หรือว่าระบบตม.ของออสเตรเลีย จะออนไลน์โดยอัตโนมัติ ครับ ?

  Like

  1. วีซ่าอนุมัติแล้วคือใช้ได้เลย ไม่มีแสตมป์อะไรทั้งนั้น ทั้งขาเข้าและขาออก ทุกอย่างออนไลน์
   แต่พิมพ์ใบรับรองวีซ่าไปตอนเช็คอิน ยืนยันกับสายการบินด้วยนะครับ ไม่งั้นอาจจะขึ้นเครื่องไม่ได้

   Like

 17. มาถึงขั้นตอนสมัครสมาชิก VFS ล็อกอินเข้าได้แล้ว ถึงหน้าจอหลักนัดสแกนลายนิ้วมือ ไม่สามารถเลือกประเทศได้ค่ะ มันขึ้นแต่ออสเตรีย ลองทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพทีทั้งโครมและ experior ควรแก้ปัญหาไงดีคะ

  Like

 18. ขอบคุณสำหรับรีวิว นะค่ะ อ่านแล้วเข้าใจมากมาย ทั้งข้อความ ทั้งภาพประกอบ มาพร้อมมากขอบคุณนะคะ

  Like

 19. ขอบคุณสำหรับรีวิว นะค่ะ อ่านแล้วเข้าใจมากมาย ทั้งข้อความ ทั้งภาพประกอบ มาพร้อม ส่วนตัว กำลังจะขอวีซ่า เดินทางไป มค62 ว่าจะไปดูมหาวิทยาลัยให้ลูกด้วย

  Liked by 1 person

 20. 🙏😃ขอบคุณสำหรับข้อมูลแนะนำการขอวีซ่าครับ
  ผมยื่นเอกสารทางเน็ตเมื่อ 26 ตุลา 61 และไปเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูป เมื่อ 30 ตุลา 61 ตอนเช้า ประมาณสี่โมงเย็นก็ได้รับเมล อนุมัติวีซ่าครับ ได้แบบ multiple 3 ปี ครับ 🙏😘

  Like

 21. ขอแสดงความขอบคุณอย่างมากที่คุณ Shipy ได้สละเวลาอย่างสูง ด้วยมีความตั้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันได้ขนาดนี้ ยอมรับว่า่สุดยอดมากกๆๆเลยค่ะ ไม่เคยเห็นใครให้ข้อมูลทำได้ละเอียดขนาดนี้ . ขอบคุณอีกสามครั้งค่ะ

  Like

 22. แล้วขั้นตอนการตรวจร่างกายละครับ ต้องรอให้เมลมาบอกให้ไปตรวจ หรือไปตรวจก่อนได้เลย

  Like

 23. ขอบคุณมากๆเลยนะคะ รีวิวได้ละเอียดดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ได้วีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วเช่นกันค่ะ / ขอบคุณจากใจค๊าาาา

  Like

 24. หาปุ่ม INFORMATION PROVIDED ไม่เจอเลยค่ะ ดูในส่วนของ Attach documents ก้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับข้อมูล Biometrics collection เลยค่ะ

  Like

  1. เพิ่งยื่น online และ ไปเก็บลายนิ้วมือมาวันนี้เองค่ะ
   คุณ Zeenarm ทำขี้นตอนไหนคะ ที่ว่า จะหาปุ่ม Information Provide เผื่อจะแนะนำให้ได้ค่ะ

   Like

 25. อยากทราบว่าตอนไปพิมพ์ลายนิ้วมือ เขาจะคืนพาสพอร์ตตัวจริง ให้เราในวันที่ไปเก็บข้อมูลลายนิ้วมือเลยใช่ไหมคะ เผื่อว่าต้องเดินทางระหว่างนั้น จะได้ทราบข้อมูลไว้ก่อน

  Like

 26. ทำไมแต่ละคนพิจารณากันเร็วจัง ของเรายื่นตั้งแต่ 19 พ.ย. 2018 ไปเก็บข้อมูล Biometric 27 พ.ย. 2018 ตอนนี้ยังรอผลอยู่เลยค่ะ

  Like

  1. สวัสดีค่ะ เพิ่งยื่นไปวันที่ 19 เก็บลายนิ้วมือวันนี้เช้า กลับมาก็ log in เข้าไป หน้า Attached Document เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพิ่ม ลบ เอกสารที่ต้องการแนบ เสร็ตแล้ว click Confirmed ด้านล่าง.. “คุณชมพู” ได้ทำป่าวคะ

   Like

 27. บทความเป็นประโยชน์มากคะ ขอบคุณคะที่นำมาเผยแพร่

  Like

 28. ในแผนการเดินทาง ถ้าระบุว่าพักกับ Air bnb จะมีปัญหามั้ยค่ะ หรือว่าควรใส่เป็นชื่อโรงแรมไปก่อนค่ะ?

  Like

  1. ควรจะใส่เป็นชื่อโรงแรม
   หากพักผ่าน Airbnb ควรใส่ชื่ออาคารหรือชื่อคอนโด ชื่ออพาร์ทเมนท์ จะดีกว่าครับ

   Like

   1. ได้รับวีซ่า เรียบร้อยทั้ง 3 คน พ่อแม่ลูกเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

    Like

 29. เน็ตล่มแล้วมันหายเราจะกู้กลับมายังไงค่ะ

  Like

  1. พี่… ช่วยหนูหน่อย หนูทำวีซ่าออนไลน์ แต่หนูจ่ายตังไม่ได้ค่ะ ไม่รู้เพราะอาไร

   Like

 30. ขอบคุณบทความที่เป็นประโยชน์เช่นนี้

  Like

 31. อยากทราบว่าระหว่างรอพิจารณา เค้าเก็บพาสปอร์ตเราไว้หรือเปล่าครับ หรือแค่เอาไปดูเฉยๆแล้วคืนกลับมาให้เราครับ

  Like

 32. ขอเพิ่มเติม ข้อ 8 นะครับพี่ ผมส่งบัญชีเงินฝากไปแล้ว โดน refusal ครับ
  แนะให้เป็นบัญชี เงินเดือน ที่เงินเข้าตลอดทุกเดือนจากเงินเดือนบริษัท จะมีความเป็นไปได้สูงกว่าครับผม

  Liked by 1 person

 33. ขอบคุณมากนะคะ สำหรับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากๆ
  ได้วีซ่าแล้วค่ะ เปิดทำตามที่ละขั้นตอนเลยค่ะ

  Liked by 1 person

 34. เคยไปอ่านเกี่ยวกับ ฟอร์ม 1419 หากทำขั้นตอนตามที่คุณเขียน ก็ไม่จำเป็นต้องไปกรอก 1419 อีกใช่ไหมครับ
  ขอบคุณครับ

  Like

 35. ขอบคุณมากค่ะ ทำตามแล้ว ผลได้ multiple 3 ปีเลย 4 คน พ่อแม่ลูก

  Liked by 1 person

 36. ขั้นตอนนัดทำไบโอตริกซ์กดActivate account ช้ำคึอกดทั้งมือถือและคอมฯ เลยเข้า Appointment Loginไม่ได้เลยค่ะ มีวิธีการแก้ไขยังไงคะ

  Like

 37. รบกวนถามคะ จะขอวีซ่าพร้อมลูก เราต้องใส่กรุ๊ปเปล่าคะ หรือใส่แค่ว่าเดินทางกับใครแค่นั้น เพราะกรอกข้อมูลลูกไม่เห็นมีช่องที่บอกให้ใส่ เลขหนังสือเดินทางเลย คะ//กรณีเอกสารเรายังไม่ได้อัพโหลด เราสามารถอัพโหลดทีหลังได้ใช่ไหมคะ

  Like

  1. เท่าที่ทราบมา การขอวีซ่าต้องขอแต่ละบุคคลนะคะ ถ้าลูกไม่ใช่เด็กทารก (กรณีเด็กทารกไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าต้องทำอย่างไร) ใบสมัครของแม่และลูกก็ต้องกรอกใบสมัครแยกกัน แล้วใส่รายละเอียดหนังสือเดินทาง รายละเอียดต่างๆ การแนบเอกสารแยกตามใบสมัครค่ะ แต่ถ้าจะสมัครเป็นกรุ๊ป ต้อง create group ก่อน แล้วในใบสมัครจะมีถามว่า สมัครเป็นกรุ๊ปหรือไม่ แล้วใส่เลขที่กรุ๊ปหรือชื่อกรุ๊ปค่ะ

   ส่วนกรณีเอกสารยังไม่อัพโหลด สามารถมาอัพโหลดภายหลังได้ค่ะ เช่นเดียวกับการกรอกรายละเอียดใบสมัคร ตราบใดที่ยังไม่กด submit จะแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ ตรงเมนู my application ตรงใบสมัคร(application) ของแต่ละคนจะมี ปุ่ม edit ให้ค่ะ คลิ๊กแล้วเข้าไปแก้ไขได้ค่ะ

   Like

   1. เพิ่มเติมค่ะ immi account เดียวสามารถสมัครได้หลาย application นะคะ เวลากรอกใบสมัครของลูก ก็ไปคลิ๊กตรง new application แล้วเริ่มกรอกรายละเอียดของลูกได้เลย และถึงจะสมัครเป็นกรุ๊ปก็ต้องกรอกใบสมัครแยกของแม่กับของลูกนะคะ
    ส่วนเอกสารที่จะ attach ควรสแกนเป็น pdf. และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 50mb. ค่ะ มิฉะนั้นจะ อัพโหลดไม่ได้ค่ะ เอกสารบางอย่างเช่นใบจองโรงแรม ที่ถูกส่งมาให้ถึงจะเป็น pdf.ไฟล์แต่ถ้าติดล็อคก็อัพโหลดไม่ได้เหมือนกัน หน้าเวบเขาจะแนะนำให้เราพิมพ์ออกมาก่อนแล้วค่อยสแกนใหม่ค่ะ
    ถ้าสงสัยตรงไหน ในแต่ละคำถามจะมีเครื่องหมาย ? คลิ๊กเข้าไปดูได้ค่ะ เขาจะอธิบายรายละเอียดของคำถามหรือข้อมูลที่ต้องการค่ะ

    Like

 38. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในการยื่นขอวีซ่าออนไลน์นะคะ ข้อมูลอัพเดทและเป็นประโยชน์มาก ๆ ค่ะ

  Like

 39. ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล เป็นรีวิวที่มีประโยชน์มาก ขอบคุณมากๆค่ะ

  Like

 40. หน้านี้เกี่ยวกับว่าเรามีคนเดินทางรวมไปกับเราหรือไม่ (ตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าไปหลายคนเป็นกลุ่มเพื่อน ให้เลือก NO แล้วแยกยื่นวีซ่าดีกว่า เว้นเสียแต่ไปกันหลายคนแบบเครือญาติ พ่อแม่ลูก ค่อยเลือก YES แล้วกรอกข้อมูลแสดงความสัมพันธ์)

  ที่แนะนำว่าไปเป็นกลุ่มเพื่อนให้เลือก no…. แต่ถ้าเราไปกับคุณน้า เพื่อนของคุณน้า1คน และเพื่อนของเรา 1คน(รวม4คน) ควรเลือกตอบแบบไหนYes or No สำหรับแต่ละท่านค่ะ ว่าควรมีคนเดินทางไปด้วยหรือไม่คะ

  Liked by 1 person

 41. ผมกับแฟน(ยังไม่ได้แต่งงาน) จะไปแบบมีสปอนเซอร์ มีที่พัก (แม่ผมแต่งงานใหม่ กับชาวออสเตรเลีย) แบบนี้ตอนสมัครต้องยื่นใครยื่นมัน หรือกรอกแบบมีคนเดินทางร่วมไปกับเราครับ

  Like

 42. อยากทราบว่าถ้าจะนัดหมายกับ vfs พร้อมๆกัน 3 คน ได้มั้ยคะ

  Like

 43. ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รอบนี้ลองยื่นเอง ทำตามทุกขั้นตอน วีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ

  Liked by 1 person

 44. ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับ ยื่นออนไลน์เมื่อวันพุธที่แล้ว 6/3 ไปเก็บ Biometric เมื่อวาน 11/3 วันนี้ 12/3 วีซ่าออกแล้ว อนุมัติ 3 ปีท้้งครอบครัวครับ
  ผมมีเพิ่ม 1. รูปถ่ายของครอบครัวหลายๆ รูป หลายช่วงเวลา หลายกิจกรรม หลายสถานที่เที่ยว โดยทำใส่ word แล้ว save เป็น pdf แนบไปด้วย
  2. รูปถ่ายกิจการ หลายภาพ หลายช่วงเวลา
  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิจารณาได้เห็นจากภาพมากกว่าแค่ตัวอักษรในเอกสาร เผื่อจะได้พิจารณาวีซ่าง่ายยิ่งขึ้นครับ

  Liked by 1 person

 45. เป็นประโข้ามปีมากๆ ต้องขอบคุณ Shipy
  ของเรายื่นออนไลน์ 12.3.19 แสกนไบโอ 14.3.19 11โมงครึ่ง กด I confirm หลังสแกนไบโอเสร็จประมาณ 5 นาทีได้ ตอนนี้ยังไม่รู้ผลเลยค่ะ
  เห็นหลายๆคนหลังแสกนข้ามวันก็ได้เมลล์กันแล้ว

  Liked by 1 person

   1. บางทีก็มี บางทีก็ไม่มีครับ
    บางคนไปเก็บลายนิ้วมือแล้ว กลับมากดก็ไม่มี แต่รอไปสักหน่อยวีซ่าก็ผ่านครับ
    ลองหมั่นเข้าไปดูบ่อยๆ ครับ

    Like

 46. สอบถามค่ะ ยื่น แต่งออสเตรเลีย. 309/100
  และ ท่องเที่ยวพร้อมกัน , ตอนนี้ขั้นตอนกรอกออนไลน์ 309 , กรอกครบหมดแล้ว แต่ยังโชว์ที่หน้าบัญชีว่า
  Family – Stage 1
  Incomplete

  ตรวจสอบก็ไม่มีอะไร, แล้วมันมาจากสาเหตุอะไรคะ ?

  ส่วนอัพโหลดไฟล์ พึ่งรู้ว่าต้องทำด้วย,, เพราะได้เตรียมเอกสารต่างหากที่จะยื่นประกอบ , มี 47SP, 40SP, 1419. ไม่ทราบว่ายังจะต้องอัพโหลดไฟล์ไม๊

  แต่ตอนนี้อยากทราบว่าจะแก้ตรงตัว Family – Stage 1 , Incomplete ยังไงดี, ใครมีประสบการณ์เหมือนกับ รบกวบช่วยให้คำตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
  ให้ข้อมูลเพิ่มได้ที่ email : ritasaokham1980@gmail.com
  ขอบคุณค่ะ
  ริต้า

  Like

  1. ถ้าเป็นวีซ่าอื่นๆ นอกจากวีซ่าท่องเที่ยวแบบ 600 ผมไม่มีข้อมูลครับ ลองติดต่อสถานทูตดูน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าครับ

   Like

 47. ขอบคุณมากคะ ทำตามแล้ว/ ผลออกมา ผ่าน ได้วีซ่า 3 ปี แบบ Multiple เหมือนกันคะ / หลังเก็บข้อมูล biometrics collection ประมาณ 24 ชั่วโมง ก็ได้อีเมล์แจ้งมาไวมากๆ คะ

  Liked by 1 person

 48. วันเดียวผ่าน เพิ่งไปสแกนนิ้วมาเมื่อวาน ขอบคุณนะคะ

  Liked by 1 person

 49. ขอแบบ 400 ไป มันขึ้นสถานะว่า Further assessment หมายความว่าไงหว่า ต้องรอหรือเพิ่มข้อมูลอะไรไหม แนบไฟล์+ไปทำ Biometric มาแล้ว

  Like

  1. แสดงว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่คุณให้ไปอยู่ครับ รอผลอย่างเดียวเลย

   Like

 50. ขอรบกวนสอบถาม ดังนี้ค่ะ…
  1. ในกรณีที่ยัง กด confirm ไปแล้ว ขึ้นสถานะ Futher assessment ก่อนไปเก็บไบโอ จะมีผลอะไรมั้ยคะ
  2. มี Action require ให้ arrange health examination ซึ่งได้มีการคลิก link ตรง organise health examinations แล้วไปทำ e-medical แล้วกด submit ในระบบไปแล้ว หลังจากนั้นพอจะทราบมั้ยคะว่าต้องทำอะไรต่อคะ

  ขอขอบคุณเจ้าของ Blog สำหรับข้อมูลดีๆ ซึ่งมีข้อมูลและเนื้อหาที่มีประโยชน์มากๆ ค่ะ 🙂

  Like

  1. 1. อันนี้ไม่ทราบแต่ชัด แต่การกดคือการยืนยันว่าเราเก็บไบโอแล้ว หากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นข้อมูลคงไม่จัดการให้ต่อ จนกว่าเราจะไปเก็บไบโอ

   2. หมายถึงเราต้อไปตรวจสุขภาพตามรายละเอียดและโรงพยาบาลที่กำหนดครับ

   เพื่อความชัวร์แนะนำติดต่อ vfs เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดครับ

   Like

 51. ขอบคุณนะคะ ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ ยื่นไปวันที่ 18/05 เก็บ biometric วันที่ 21/05 ได้รับเมลล์แจ้งผลวันที่ 03/06 ได้ Multiple 1 ปี ค่ะ^^

  Liked by 1 person

 52. ยื่นเอกสารออนไลน์ไปเมื่อ 31/05 เก็บ Biometric วันที่ 4/06 แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลวีซ่าเลยค่ะ / ไม่ทราบว่าคนที่ยื่นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้รับแจ้งผลรึยังคะ / กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธ ก้อจะมีอีเมล์แจ้งกลับมาให้ทราบ เช่นกันใช่มั้ยค่ะ

  Like

 53. ยื่นเอกสาร online 7/5
  เก็บ biometric 9/5
  ผลออก 22/5
  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆเลยครับ

  Liked by 1 person

 54. สอบถามครับ
  ถึงขั้นตอนแนบเอกสาร
  1. ตรงรูปถ่าย แนบรูปเฉพ่ะด้านหน้า รือต้องแนบรูปด้านหลังที่เขียนพร้อมลายเซ็นต์ด้วยครับ
  2.เอกสาร หน้าวีซ่าเซงเก้น และวีซ่าอเมริกา ต้องแนบตั้งหาก รือไหมครับ // รือแนบพร้อมกับเอกสารแสตมป์ตามหัวข้อ

  Like

  1. 1.แสกนแล้วอัพโหลดไฟล์รูปภาพครับ ไม่ได้แนบอะไร
   2. แสกนแล้วอัพโหลดเอาครับ

   เอกสารทุกอย่างออนไลน์หมด ไม่มีส่งฉบับจริง

   Like

 55. ผมทำตามขั้นตอน ขอวีซ่าท่องเที่ยวแต่อีเมลล์ที่ส่งเข้ามามี3ฉบับ มีให้ไปตรวจสุขภาพด้วยคืออะไรหรอครับ

  Like

  1. แสดงว่าโดนสุ่มให้ไปตรวจสุขภาพ ก็คงต้องไปครับ ไม่งั้นทางนั้นอาจจะพิจารณาไม่อนุมัติวีซ่า

   Like

 56. สอบถามค่ะ ถ้าเป็นทรานสิทวีซ่า ต้องยื่นแบบเดียวกันหรือไม่คะ?

  Like

 57. ยื่นวีซ่าออนไลน์ไป แล้วเผลอไปกด I confirm I have provide information ที่หน้า Attach documents เพราะสับสนนึกว่าให้คอนเฟิร์มแค่เอกสารที่แนบไป แต่ยังไม่ได้ไปทำ Biometrics ค่ะ จะเป็นอะไรมั้ยคะ application status ขึ้น Further assessment แล้ว

  ขอบคุณค่ะ

  Like

  1. เราเป็นเหมือนกับของคุณ LEEAEYE เลยค่ะ
   ไม่ทราบได้ทำ biometrics รึยังคะ แล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง
   รบกวนแจ้งกลับหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

   Like

   1. กดก่อนถูกต้องแล้วค่ะ ไม่มีผลอะไรนะคะ เรากด confirm ก่อนไปเก็บ Bio แล้วเหมือนกันค่ะ
    ไปเก็บ Bio 14/8/19
    ได้ผลวีซ่าแบบ Multiple 3 ปี วันที่ 20/8/19 ค่ะ เร็วมาก ประมาณ 4 วันทำการค่ะ

    Like

 58. ถ้าเผลอไปกด Confirm information provide ที่หน้า Attach documents แต่ยังไม่ได้ไปทำ Biometrics จะมีผลอะไรมั้ยคะ
  ขอบคุณค่ะ

  Like

 59. อยากทราบขั้นตอนการไปยื่นที่ VFS เอง ต้องทำยังไงมั่งค่ะ

  Like

 60. -ขอบคุณมากเลยคะ ถ้าไม่มีกระทู้นี้คงต้องไปกรอกที่ศูนย์ VFS แน่เลย คนเยอะมากกกก น่าจะนานมากด้วยยย แต่พอกรอกออนไลน์ไป แทบจะไม่ต้งอรอคิวทุกอย่างเสร็จเร็วมาก ขอบคุณมากนะคะ

  Liked by 1 person

 61. อยากถามว่า ปุ่ม Send ในหน้า my account มีความหมายว่าอย่างไรครับ ตอนแรกเข้าใจว่าส่งข้อมูลที่เรากรอกในฟอร์มให้เพื่อน (กรณีไปด้วยกัน) เพื่อนจะได้ไม่ต้องพิมใหม่ทั้งหมด
  พอกดไปแล้วใส่อีเมล์เพื่อนและส่งไปแล้ว ไฟล์ตัวเองกลับหายไปจาก account

  แบบนี้ต้องพิมใหม่หมดหรือมีวิธีการแนะนำในการเอาไฟล์กลับมาไหมครับ

  Like

 62. Aug 9 2019
  เข้ามายืนยันว่า .. ปุ่ม I CONFIRM I HAVE PROVIDED INFORMATION AS REQUESTED ย้ายไปอยู่ใน Attach Documents, โดยต้อง Scroll Bar ลงมาด้านล่างสุดครับ .. พอเราคลิ๊กแล้ว จะ popup windows เล็กๆขึ้นมาให้กด Confirm , แล้วจากนั้น Status จะเปลี่ยนเป็น Further Assessment.

  ขอบคุณครับ.. สำหรับข้อมูลในหน้าเพจนี้..

  Liked by 1 person

  1. Check your application status

   We assign a status to your application to show progress.

   The status shows next to your application in ‘My applications summary’.

   Incomplete means you have started but not completed an application.

   Ready to submit means you have completed an application and can submit.

   Submitted means you have submitted an application.

   Received means we have received an application from you and can assess it within the current processing times.

   Initial assessment means we are assessing your application.

   Further assessment means we are assessing the information we requested from you.

   Finalised means we have made a decision. We will notify you by email or post.

   Note: The application status for My Health Declarations and Partner sponsorship forms will always display a status of submitted and will not change to a status of received.

   Like

 63. สอบถามค่ะ วันที่ตรวจไบโอเมตทริกเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่คืน Passport เลยไหมคะ

  Like

 64. สอบถามหน่อยครับ คือผมไปเก็บลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ว่าเมนูด้านซ้ายในระบบยังไม่มี ไบโอขึ้นมาเลย แต่ผมดันกด confirm ไปแล้ว จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ

  Like

  1. ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
   หากระบบขึ้นว่า Further assessment หรืออะไรทำนองนี้แสดงว่าทางนั้นกำลังพิจารณาวีซ่าให้เรา

   Like

 65. ขอบคุณมากนะคะสำหรับการแชร์ข้อมูล ละเอียดและเข้าใจง่าย ทำให้การยื่นวีซ่าออนไลน์ที่ดูยุ่งยาก ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณที่สละเวลามารีวิว ถึงแม้ปัจจุบัน 2019 จะมีเมนูเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ กราบขอบคุณจริงๆ ค่ะ 🙂

  Liked by 1 person

 66. ขอบพระคุณมากๆนะคะ มีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าออนไลน์มากๆคะ ละเอียดและเข้าใจได้ง่ายมากคะ

  Liked by 1 person

 67. รบกวนสอบถามตรงแนบรูปภาพอะครับ
  1.รูปถ่ายมีขนาด รูป 3.5*4.5cm นี่ต้องเอารูปที่ปริ้นออกมาสแกนหรือใช้ไฟลทภาพได้เลย
  2.ต้องเซนต์หลังรูปแบบที่ในเว็ปออสเตรเลียแจ้งไหมครับ

  Like

  1. 1. แบบไหนก็ได้ครับ ขอให้เป็นไฟล์ jpeg แล้วความละเอียดและขนาดได้
   2. รูปที่อัพโหลดไม่ต้องเซนต์ชื่อด้านหลังครับ เราไม่ได้เอารูปจริงให้สถานทูต อัพโหลดแค่ไฟล์ไป

   Like

 68. รบกวนสอบถามนะคะ ไปทำไบโอมาแล้ว กด คอนเฟิร์มแล้ว แต่พอล็อคอินเข้าไปดูขึ้นสถานะว่า
  further assessment. Action Required Arrange Biometrics Collection เลยลองเข้าไปที่ Attach Document แล้วจะกดคอนเฟิร์มแต่กดไม่ได้แล้ว ( จริงจริงกดไปตั้งแต่วันที่ทำไบโอแล้วค่ะ ) แบบนี้คือยังไงอ่ะคะ

  Like

  1. ผมสมัครไปเมื่อประมานต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากสมัครเสร็จ ก็แสกนไบโอ ไม่ต้องกดอะไรแล้วนะครับตอนนี้ รออย่างเดียวเลยคับ ตอนนี้ผมได้มาแล้ว วันนี้เอง ได้3ปี มัลติเพิลมาครับ ผมยื่นก่อนแผนการเดินทางไปประมาณ 6เดือนด้วย จริงๆผมว่า ไม่ต้องยื่นก็เดินทาง 3เดือนก็ได้ แค่เอกสาร พร้อมเชื่อถือได้ ก็ผ่านครับ ผมว่าไม่ยาก ยากที่เอกสาร

   Like

 69. ต้องขอบคุณมาก ผมผ่านแล้วคับ สมัครครั้งแรก ได้ multiple 3 ปีมา เหมือนกันคับ กรอกทุกอย่างตามนี้ แต่มีข้อมูลบางอย่างที่เราต้องอัพเดทมากขึ้น และบางอย่างที่ต้องตัดทอนลง ที่เหลือก็เอกสารที่เราต้องแนบ เตรียมให้พร้อม ผมว่าไม่ยากคับ เขาอธิบายไว้ละเอียดมาก ผมว่าผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่เอกสารที่เราแนบไป

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.